Geodeta to zawód o długiej historii, mający zawsze duże znaczenie w działalności człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw, rola i ranga tego zawodu wzrasta w bardzo dużym tempie. Wynika to z rosnącej liczby inwestycji, przy realizacji których, od początku do końca uczestniczą geodeci. Wykonują takie prace jak:

– ustalenie granic na gruncie;
– podziały nieruchomości
– przygotowanie map do celów projektowych;
– tyczenie projektów na gruncie;
– geodezyjna obsługa inwestycji na każdym etapie jej realizacji;
– i wiele innych

Prace te są prowadzone z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki, takich jak: komputery, elektroniczne instrumenty pomiarowe, lasery, satelity krążące wokół Ziemi (system GPS) i.t.d. Do wykonywania tych zadań, wraz z obsługą nowoczesnego sprzętu, nasza szkoła przygotowuje uczniów w czteroletnim, pięcioletnim technikum geodezyjnym. Zajęcia praktyczne w klasach geodezyjnych są prowadzone w bardzo atrakcyjny sposób. Ćwicząc pod okiem nauczycieli, uczniowie uczą się posługiwać nowoczesnymi instrumentami geodezyjnymi, zaś prace kameralne wykonują w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, korzystając z najnowszego specjalistycznego oprogramowania. Absolwenci po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika geodety i mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, mogą być zatrudnieni w prywatnych firmach geodezyjnych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również – po uzyskaniu właściwych uprawnień – mogą podjąć działalność gospodarczą na własną rękę. W większości wypadków, absolwenci naszej szkoły kontynuują naukę na kierunkach geodezyjnych dziennych i zaocznych, na uczelniach w kraju i za granicą.