Jerzy Moskal
KOD: 186301-1831M
NAZWA: Technikum Nr 12
ADRES: 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4
SESJA EGZAMINACYJNA: Sesja egzaminacyjna 2012/2013
TYP EGZAMINU: Egzamin zawodowy

Tabele liczby, zdawalności oraz wyników srednich egzaminu zawodowego 2012-13

 

Informacje:
1. Etap pisemny jest przeprowadzany w formie tekstu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
– w części pierwszej-zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie;
– w części drugiej-zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą
2. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
– z etapu pisemnego
– z części pierwszej-co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
– z części drugiej-co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
z etapu praktycznegoco najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Jerzy Moskal
Written by Jerzy Moskal
See Jerzy Moskal's latest posts

Leave a comment